Regulamin

Regulamin księgarni internetowej 

I DEFINICJE:

1. KLIENT – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu „Towarów” w sklepie.
2. SPRZEDAWCA – Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy i KRS pod numerem 

000199737
NIP 672259768
REGON: 35681339700000
e-mail: bookshop@galiciajewishmuseum.org
tel.:  124216842 

 

3.  TOWAR – produkty opisane na stronie, oferowane do sprzedaży
4.
ZAMÓWIENIE – propozycja zawarcia umowy, składana sprzedawcy przez Klienta za pomocą formularza, znajdującego się na stronie, określająca ilość i rodzaj towaru.
5. SKLEP – rozumie się przez to księgarnią intranetową
6. STRONA –   rozumie się przez to stronę internetową, znajdującą się pod adresem www.galiciajewishmuseum.org
7. REGULAMIN – rozumie się przez to niniejszy regulamin
8. DANE – dane, przekazane przez Klienta w ramach składania zamówienia, niezbędne do jego realizacji.

 

II WARUNKI TECHNICZNE:

1.Korzystanie ze sklepu przez Klienta jest możliwe, o ile spełnione będą następujące warunki:

a) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 8 lub nowszej, Opera w wersji 10.60 lub nowszej i Safari 5.0 lub nowszej, lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript.  

b) Sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768

c) Głębia kolorów: 32 bity lub wyższa.

d) Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki. 

2. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem strony zamówienia, ani także przeprowadzić procedury zawarcia umowy oraz jej realizacji.

3. Sprzedawca informuje, że posiada status przedsiębiorcy, a do umowy sprzedaży zawartej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.  

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową, stosownie do przepisów obowiązującego prawa. 

5. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem tel. +48 12 421 68 42, a  także pod adresem ul. Dajwór 18, 31-052, Kraków.  e-mail:  bookshop@galicijajewishmuseum.org w dniach poniedziałek – piątek oraz godzinach 00-18.00.

 

2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi:

a) Umożliwia zakładania kont użytkowników w sklepie 

b) Umożliwia zawierania umów w sklepie. 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail bookshop@galiciajewishmuseum.org 
 3. Reklamacja powinna zawierać krótki opis reklamacyjny, i będzie ona rozpatrywana w jak najkrótszym czasie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez sprzedawcę. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

 

3. Zobowiązania Klienta korzystającego ze sklepu:

a) Korzystanie ze sklepu zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami regulaminu. 

b) Korzystanie ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

c) Niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa. 

d)Korzystanie z treści zamieszczonych w sklepie jedynie w zakresie użytku osobistego. 

e) Korzystanie ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów. 

f) Nierozsyłanie i nieumieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej. 

 

III SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Aby dokonać zawarcia umowy sprzedaży, Klient musi dokonać wyboru dostępnego towaru i złożyć elektronicznie zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlanie komunikaty. 
 2. W zamówieniu Klient musi: 

a) Określić towar i jego ilość
b) Podać swoje dane sprzedawcy.
c) Określić sposób płatności oraz sposób wysyłki.

3. Aby zmówienie było skuteczne, Klient musi zaakceptować niniejszy regulamin.  

4. Do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia oraz swoich danych. 

5. Po złożeniu zamówienia Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzyma wiadomość zwrotną z informacją potwierdzająca dokonanie zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy. 

6. Umowa jest zawierana w języku polskim. 

 

IV CENY PRODUKTÓW 

 1. Ceny towarów w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 
 2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Cena ostateczna to jest cena podana w koszyku w momencie składania zamówienia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian cen towarów, znajdujących się na stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do zamówień, złożonych przed zmianą ceny. 
 5. W przypadku zmian cen Towarów zastrzeżonych w pkt. 4 Regulaminu, polegających na ich obniżeniu, sprzedawca umieszcza informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może zapłacić:

a) przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b) na rachunek bankowy sprzedawcy poprzez system PAYU: przelewem ekspresowym lub kartą kredytową. 


DANE BANKOWE
:

Nazwa rachunku: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute 

Bank: PEKAO S.A. Oddział w Krakowie 

Ul. Józefińska 18,

30-955 Kraków 

Polska  

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 67124044321111000047235276 

 

W przypadku wyboru przez klienta formy zapłaty przelewem sprzedawca oczekuje na wpłatę 14 dni od daty złożenia zamówienia. Po upłynięciu tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Klient wraz z dostawą towaru otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT (pod warunkiem dostarczenia niezbędnych danych) 

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego złożenia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został wydany Klientowi niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni.
 2. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia.
 3. Sprzedawca będzie realizował dostawę zamówionego towaru w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej zgodnie z wyborem Klienta.
 4. Koszty przesyłki są wskazane na stronie w zakładce „sposoby płatności i dostawy”.

 

VII PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin 14-dniowy jest liczony od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru i klient wszedł w jego posiadanie (odbiór osobisty lub dostarczanie przez Klienta).
 3. Klient może odstąpić od umowy, musi jednak poinformować o tym Sprzedawcę, np.: poprzez pismo wysłane pocztą (faksem lub mailem).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, niezwłoczne, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy. 
 5. Klient, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. 
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 
 7. Zwrot towaru należy dokonać na adres: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute, ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków
 8. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY